Korisnička podrška


Korisička podrška

Uslovi korištenja

Ova internet stranica www.dom-shop.rs je u vlasništvu : DOM Shop, Vakufska 2, 31300 Prijepolje, Srbija. PIB : 110136771 i matični broj : 64676229

Korišćenje ove internet stranice podleže sledećim Uslovima korišćenja. Osim toga, posebni uslovi koji prevladavaju u odnosu na ove Uslove korišćenja mogu da se primenjuju na pojedine delove, usluge ili funkcije internet stranice.

Materijale na ovoj internet stranici obezbeđuje DOM Shop kao uslugu svojim klijentima i mogu se koristiti samo u informativne, nekomercijalne svrhe. Pojedinačni primerci mogu se preuzeti u skladu sa dole navedenim odredbama.

Preuzimanjem bilo kojeg materijala sa ove internet stranice saglasno prihvatate ove uslove. Ako se ne slažete sa njima, nemojte koristiti ovu stranicu niti preuzimati nikakve materijale sa nje.

DOM Shop i svi davaoci licenci zadržavaju autorsko pravo i ostala prava intelektualne svojine u vezi sa sadržajem ove stranice, naročito u vezi sa tekstovima, grafikom, rasporedom, slikama, audio i video materijalima, kao i sa njihovim odabirom i organizacijom, kao i svim informacijama na ovoj stranici (zajedno "Sadržaj internet stranice"). Sadržaj internet stranice ne sme se reprodukovati, distribuirati, iznajmljivati, pozajmljivati, prikazivati u javnosti, stavljati na raspolaganje javnosti, menjati, prilagođavati, transformisati ili koristiti na bilo koji drugi način bez izričite prethodne pisane saglasnosti DOM Shop-a. Sva prava na znake upotrebljene na stranici (zaštitni znaci, robni nazivi i imena) pripadaju njihovim vlasnicima.


Dostavljanje informacija

Internet stranica može da ponudi funkcije koje dozvoljavaju dostavljanje informacija kao što su opisi proizvoda, ocene, komentari i pitanja u vezi sa DOM Shop ili proizvodima DOM Shop-a. Svi materijali, informacije ili ostala komunikacija koju dostavite ili objavite na ovoj stranici smatraće se slobodnim (a ne poverljivim), besplatnim, neopozivim, u potpunosti sublicenciranim i nevlasničkim ("Komunikacije").

Ne smete dostavljati ili objavljivati nikakvu Komunikaciju koja bi se mogla smatrati opasnom, pretećom, kršenjem prava intelektualne svojine ili bilo kakvim drugim kršenjem važećih zakona. Saglasni ste sa time da nećete pristupati niti koristiti ovu stranicu na način koji bi mogao da naškodi ili preoptereti računarske sisteme ili mreže DOM Shop-a, te da nećete koristiti ovu stranicu ili sadržaj koji je obezbeđen na njoj ili putem nje u bilo koju nezakonitu svrhu ili svrhu zabranjenju ovim uslovima.

DOM Shop će imati slobodu da obelodani, umnoži, distribuira, inkorporiše odnosno na neki drugi način upotrebi Komunikacije, zajedno sa svim podacima, slikama, zvučnim materijalom, tekstovima i ostalim stvarima koje su ovde prikazane u bilo koju i sve komercijalne ili nekomercijalne svrhe u skladu sa Politikom privatnosti ove internet stranice.


Korisnički nalozi

Odgovorni ste za čuvanje bezbednosti svojih podataka o nalogu za pristupanje i da svoj nalog ne delite sa nekim trećim licem. Odgovorni ste za sve radnje preduzete putem vašeg naloga. DOM Shop zadržava pravo da u svakom trenutku i bez prethodnog obaveštenja otkaže i izbriše vaš nalog.

Odgovornost

DOM Shop garantuje da je Sadržaj internet stranice tačan i ažuriran.

Linkovi ka stranicama trećih lica

Ova se stranica direktno ili indirektno povezuje sa spoljnim stranicama koje uređuju treća lica. Dostupnost ili sadržaj stranica trećih lica nisu pod kontrolom DOM Shop-a i DOM Shop nema nikakvu kontrolu nad stranicama trećih lica. Pre svega, DOM Shop ne usvaja sadržaje tih stranica trećih lica kao svoje niti preuzima odgovornost ili obavezu za sadržaje ili bezbednost tih stranica trećih lica.

Izmene

DOM Shop u svakom trenutku i bez prethodnog obaveštenja može da promeni, izmeni ili ukloni, odnosno doda bilo koji Sadržaj stranice ili čitavu stranicu, u celosti ili delimično.


Merodavno pravo

Svaki spor između vas i DOM Shop-a u pogledu ovih Uslova korišćenja podleže zakonima Republike Srbije.

DOM Shop po sopstvenom nahođenju zadržava pravo da u svakom trenutku i bez prethodnog obaveštenja :

promeni ove Uslove korišćenja

stalno prati i uklanja objave

obustavi dostupnost stranice

DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop

Newsletter