Korisnička podrška


Korisička podrška

Opšte odredbe politike privatnosti

DOM Shop shvata privatnost podataka veoma ozbiljno. Ova Politika privatnosti opisuje kako DOM Shop, kao rukovalac u smislu Opšte regulative o zaštiti podataka (GDPR) i Regulative o elektronskoj privatnosti (ePrivacy Regulation), sakuplja i obrađuje podatke o ličnosti i druge informacije o korisnicima.

Metapodaci

Našu internet prodavnicu možete koristiti bez davanja bilo kakvih podataka o ličnosti o sebi. U tom slučaju, DOM Shop će prikupljati samo sledeće metapodatke na osnovu Vašeg korišćenja istih :

Stranicu sa koje ste došli do našeg vebsajta, datum i vreme pristupa, količinu prenetih podataka, status prenosa, tip web-pretraživača, IP adresu, operativni sistem i interfejs, jezik i verziju softvera pretraživača.

Vaša IP adresa će se koristiti kako bi Vam se omogućio pristup našem vebsajtu ili aplikaciji. Kad IP adresa više nije potrebna u tu svrhu, skratićemo Vašu IP adresu uklanjanjem poslednjih osam karaktera Vaše IP adrese. Metapodaci, uključujući i skraćenu IP adresu koristiće se za poboljšanje kvaliteta i usluga na našem vebsajtu ili u aplikaciji analiziranjem ponašanja naših korisnika.


Nalog

Ako kreirate nalog na našoj internet prodavnici možda će biti traženo da date neke Vaše podatke, na primer : ime i prezime, poštansku adresu, e-mejl adresu, odabranu lozinku, broj telefona, adresu za fakturisanje i isporuku, interesovanja za određene proizvode/usluge (nije obavezno), zahtev za primanje marketinških e-mejlova (nije obavezno). DOM Shop obrađuje takve podatke o ličnosti kako bismo Vam pružili funkcionalnosti naloga, kako bismo Vam dostavljali marketinške materijale u meri u kojoj je to dozvoljeno merodavnim propisima i radi analize Vaših interesovanja u marketinške svrhe.

Naručivanje proizvoda

Ako poručite neki proizvod preko naše internet prodavnice, DOM Ship sakuplja i obrađuje Vaše sledeće podatke o ličnosti : podatke o Vašem nalogu, vrsta i količina proizvoda, kupo-prodajna cena, datum porudžbine, status porudžbine, uslovi vraćanja proizvoda, zahtevi za zaštitu potrošača. DOM Shop obrađuje takve podatke o ličnosti za potrebe realizacije ugovornog odnosa i porudžbine proizvoda, pružanja usluga zaštite potrošača, usaglašavanja sa zakonskim obavezama, odbrane, ostvarivanja i sprovođenja pravnih zahteva i marketinga u skladu s interesovanjima korisnika.


Pravni osnov za obradu

Obradu Vaših podataka o ličnosti možemo zasnivati na sledećim pravnim osnovima :

Dali ste pristanak na obradu Vaših podataka u jednu ili više konkretnih svrha

Obrada je potrebna za realizaciju ugovora u kojem ste jedna od strana ili radi preduzimanja koraka a pre zaključivanja ugovora

Obrada je potrebna radi usaglašavanja sa zakonskim obavezama kojima podležemo

Obrada je potrebna radi zaštite vitalnih interesa – Vaših ili drugog fizičkog lica

Obrada je potrebna za izvršenje zadataka koji se vrše u javnom interesu ili u okviru sprovođenja zvaničnih ovlašćenja koja su nam dodeljena

Obrada je potrebna radi usaglašavanja sa zakonskim obavezama kojima podležemo

Dali ste pristanak na obradu Vaših podataka u jednu ili više konkretnih svrha

Obrada je potrebna za realizaciju ugovora u kojem ste jedna od strana ili radi preduzimanja koraka a pre zaključivanja ugovora

Obrada je potrebna radi legitimnih interesa koje nastojimo da zaštitimo mi ili treća strana, osim kad nad takvim interesima pretežu Vaši interesi ili fundamentalna prava i slobode koja zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, naročito ako ste dete

Ostali merodavni pravni osnovi za obradu podataka, naročito odredbe u zakonima zemalja članica; Obradu Vaših naročito osetljivih podataka o ličnosti možemo vršiti po sledećem pravnom osnovu

Dali ste izričiti pristanak na obradu naročito osetljivih podataka o ličnosti u jednu ili više konkretnih svrha

Obrada je potrebna za potrebe vršenja obaveza i korišćenja konkretnih prava DOM Shop-a ili lica na koje se podaci odnose u oblasti radnopravnih propisa i propisa o socijalnom osiguranju i socijalnoj zaštiti

Obrada se odnosi na podatke o ličnosti koje isključivo obelodanjuje lice na koje se podaci odnose

Obrada je potrebna radi utvrđivanja, ostvarivanja ili odbrane od pravnih zahteva ili kad god sudovi postupaju u svojom svojstvu

Obrada se odnosi na podatke o ličnosti koje isključivo obelodanjuje lice na koje se podaci odnose

Obrada se odnosi na podatke o ličnosti koje isključivo obelodanjuje lice na koje se podaci odnose

Dostavljanje Vaših podataka o ličnosti zahteva se zakonskim ili ugovornim obavezama ili je potrebno kako si se stupilo u ugovor s nama ili kako biste primili naše usluge/proizvode koje ste zahtevali ili ste jednostavno dobrovoljno tako odlučili.

Nedostavljanje Vaših podataka o ličnosti može dovesti do nepovoljnih aspekata za Vas, npr. nećete moći da primate određene proizvode i usluge. Međutim, osim ukoliko se ne navodi drugačije, nepružanje Vaših podataka o ličnosti ne povlači sa sobom pravne posledice po Vas.


Koja prava imate i kako možete da ih iskoristite?

Ako ste dali pristanak na određeno prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka o ličnosti, možete opozvati taj pristanak u bilo kom trenutku, sa dejstvom za ubuduće. Zatim, možete se suprotstaviti korišćenju Vaših podataka o ličnosti za potrebe marketinga bez ikakvih troškova, sem troškova prenosa u skladu s osnovnim tarifama.

Prema merodavnim propisima o zaštiti podataka, imate pravo : da tražite uvid u svoje podatke o ličnosti, da tražite ispravku Vaših podataka o ličnosti, da tražite brisanje Vaših podataka o ličnosti, da tražite ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti, da tražite prenosivost podataka, da prigovorite obradi Vaših podataka o ličnosti (uključujući i prigovaranje profilisanju) i (vi) da se suprotstavite automatizovanom odlučivanju (uključujući i profilisanje).


Koliko čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

Vaši podaci o ličnosti zadržavaju se sve dok je to potrebno kako bismo Vam mogli dostaviti tražene usluge i proizvode. Kad se naš odnos završi, ili ćemo obrisati Vaše podatke o ličnosti ili anonimizirati Vaše podatke o ličnosti, osim u slučaju da postoje zakonski zahtevi za zadržavanje istih (na primer za potrebe oporezivanja). Možemo zadržati Vaše detalje za kontakt i interesovanje za naše proizvode ili usluge duži vremenki period ako je DOM Shop-u dozvoljeno da Vam šalje marketinške materijale. Takođe, merodavno pravo može zahtevati od nas da zadržimo određene Vaše podatke o ličnosti tokom perioda od 5 godina nakon relevantne poreske godine. Možemo zadržati i Vaše podatke o ličnosti nakon raskida ugovornog odnosa ako su Vaši podaci o ličnosti potrebni radi usaglašavanja s drugim merodavnim zakonima ili ako su nam Vaši podaci o ličnosti potrebni za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva, samo kada je to neophodno. U meri u kojoj je to moguće, ograničićemo obradu Vaših podataka o ličnosti u te ograničene svrhe nakon završetka ugovornog odnosa.

DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop

Newsletter